คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือยกระดับการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง
July 22, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยการจัดการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 23, 2020

งานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “สาธารณสุขมูลฐานไทยสู้ภัยโควิด-19

2020_26.7.23_200723

23 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมงานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเช้าประกอบด้วยพิธีสงฆ์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ที่ล่วงลับทุกท่าน และพิธีมอบรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการ ได้แก่ ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร รางวัลบุคลากรที่สร้างผลงานดีเด่นให้แก่องค์กร ประจำปี 2563 ได้แก่ ทีมกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา รางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ 2. นางนวลน้อย บุญชูส่ง 3. นางสาวศรีไพร ปิ่นบัวทอง 4. นายวิสูตร ศรีไทยพันธ์ รางวัล Outstanding จากการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาสถาบันฯ จากการประชุมเชิงวิชาการ the 11th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. Ms.Glanderene Valarie Brown 2. Dr. Aung Than Tun 3. Dr. Shun Lae Lae Aung 4. Mr. Than Soe Oo 5. Dr. Mariano Da Silva Marques 6. Dr. Aye Myat Myat Zaw

จากนั้น เป็นการปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 30 เรื่อง “สาธารณสุขมูลฐานไทยสู้ภัยโควิด-19” โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และการเสวนาวิชาการ “นักระบาดวิทยาภาคสนาม : อาวุธลับระบบสุขภาพไทยป้องกันโรคร้าย” โดย ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร อดีตเลขาธิการ AUN-HPN นายแพทย์คํานวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข