มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์”
July 16, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย พร้อมแถลงข่าว ความสำเร็จการพัฒนาชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว
July 16, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

aihd-05

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุลประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)