การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 13, 2020
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ Thailand MICE Youth challenge 2020
July 13, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

FD53C4D5-3744-4E25-BFD8-29CCD3374A35-L0-001

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท

Recent post