มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกับ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “วิถีปกติใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิจัย”
July 14, 2020
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
July 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกับ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย

jcu-4

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ร่วมกับ Ms. Allyson Butler ผู้แทนจาก James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหารือความร่วมมือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดย James Cook University มีความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมากว่า 5 ปี โดยวัตถุประสงค์ของการหารือในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และต่อยอดความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสถาบัน และความร่วมมือทางด้านการวิจัย ซึ่งการหารือเป็นไปด้วยดี และมีโอกาสความร่วมมือในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างสองสถาบันในอนาคต

Recent post