มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2563
July 10, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 13, 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)

1594532627179_copy_1024x768

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวสุนทรพจน์ แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ MUIDS กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอคเคลแมน อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ ดร.ปรีชา หวังวิทยาคุณ ประธานชมรมผู้ปกครอง MUIDS ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

Recent post