มหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย พร้อมแถลงข่าว ความสำเร็จการพัฒนาชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว
July 16, 2020
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
July 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาเรื่อง “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”

Screenshot_2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนาออนไลน์เรื่อง Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings” และได้เสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เกิดความอย่างยั่งยืน” โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการรักษาความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (ECO University) ที่ยั่งยืนต่อไป

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ผ่านระบบ ZOOM ได้แก่

Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari,M.Sc., M.M. Chairperson of UI GreenMetric  ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด ที่เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศที่ยั่งยืนร่วมกัน

Asst. Prof. Junaidi, M.A. Vice-chair of UI GreenMetric กล่าวถึงความสำคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑณ์ต่างๆ ที่มีความสำคัญและมีผลต่อการจัดอันดับตามมาตรฐาน UI GreenMetric World University Rankings

Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, M.Arch., Ph.D Expert Member of UI GreenMetric ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวชี้วัดในด้านต่างๆที่ใช้ในการประเมินและจัดอันดับตามมาตรฐานของ UI GreenMetric รวมถึงกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการส่งข้อมูลแก่ทาง UI GreenMetric ในปี 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2019 มีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมทั้งหมด 37 แห่ง คิดเป็น 17% ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งหมด และได้ให้คำแนะนำและผลักดันรูปแบบการประเมินความยั่งยืนให้เข้าไปสู่ระบบการศึกษาไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน และเข้าสู่เวทีการจัดอันดับความยั่งยืนในระดับโลกได้

ผู้สนใจสามารถรับฟังการเสวนาย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/mahidolsdgs/videos/614409419192016

Website : https://mahidol.ac.th/th/2020/ui-green/

FB : https://www.facebook.com/MahidolUniversity/posts/10158328532433828

Recent post