การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 23, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 23, 2020

ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2020

003

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน การประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2020” ในรอบแรก (proposal presentation) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หันมาใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยื่นสู่สังคมไทย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในปีนี้

ในรอบนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด 7 ทีม ซึ่งทีมนักศึกษาจะมีเวลานำเสนอผลงานของตนเองทีมละประมาณ 15 นาที เพื่อให้กรรมการตัดสิน ซึ่งผลการประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 3 ทีม ได้แก่ ทีม 1 สมอง 2 มือ จาก คณะวิทยาศาสตร์ ทีม Salaya Environmental Science จาก คณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และทีม Sci-hub จาก คณะวิทยาศาสตร์ โดยในรอบต่อไป จะมีการนำเสนอเพื่อหาทีมทีมชนะเลิศที่จะได้ไปนำเสนอผลงานในเวทีระดับโลก ASCN: Asian Sustainable Campus Network ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนของ 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนต่างชาติต่อไป