มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
July 13, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics
July 13, 2020

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ Thailand MICE Youth challenge 2020

mice-2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทีม “THE AISLING” ซึ่งประกอบด้วย นางสาวปริชญา เอมอำไพวงศ์  นางสาวรินรดา ชีพเชี่ยวชาญชัย  นางสาวขวัญชนก ธีระอรรถเวช นายบดินทร์ ชินสุขเสริม นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ ได้รับรางวัลชนะเลิศใน การแข่งขันแผนธุรกิจไมซ์ระดับนานาชาติ “Thailand MICE Youth challenge 2020โดยสร้างแผนธุรกิจในรูปแบบ New Normal ภายใต้วิกฤติ Covid-19 ในชื่อผลงาน Baby and Birth Expo 2022 ผ่านการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ทาง Facebook Thailand MICE Youth Challenge 2020 โดยมี ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ เป็นที่ปรึกษาทีม  การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์แผนธุรกิจไมซ์ในแนวคิด “New Normal and MICE Technology

Recent post