มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
July 16, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์”
July 16, 2020

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 The 34th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 2020)

eg-04

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย พร้อมด้วย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ รศ.ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ได้กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ในรูปแบบFace 2 Face และออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยการจัดงานครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัยร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดแนวคิดหลักคือ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Innovation for Sustainability” ดังนั้น งานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงได้แสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยและร่วมสร้างเครือข่ายวิศวกรเครื่องกลไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ภายในงานมีการ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เดินหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน…ประจวบคีรีขันธ์โมเดล” โดย คุณภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การบรรยายเรื่อง “แนะนำ เกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ.63 และการเตรียมตัว” โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพึ่งพาเทคโนโลยีและศักยภาพภายในประเทศ เพื่อการสร้างนวัตกรรม สู่อนาคตแห่งความยั่งยืน” โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การเสวนา หัวข้อ “ก้าวใหม่วิศวกรรมเครื่องกล…ในวิถีนิวนอร์มอล” (ME New Normal) โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นายกวิศวกรเครื่องกลไทย พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0, การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศในสถานพยาบาล, การเรียนการสอนในระบบออนไลน์, การใช้โปรแกรม CFD Simulation สำหรับเทคโนโลยี Additive Manufacturing, CAE Co-Simulation: Where Multiphysics Gets Real, คอร์สออนไลน์: ทางเลือกสำหรับการ Up-Skill และ Re-Skill, การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนกับงานด้านวิศวกรรม, ทุนกับทิศทางงานวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tsme.org/me-nett/me-nett2020/