พิธีรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 600 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
July 16, 2020
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 The 34th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 2020)
July 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)

1594872978171_copy_1024x768

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ณ ห้องประชุม 1801 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยให้มีการนำร่องดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับเอกสารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เเทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือและผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรฐานและการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ต่อไป