การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 10, 2020
พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)
July 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2563

pl1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานการประชุมฯ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2563 และกล่าวถึงการสำรวจความพร้อม ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในประเด็นที่เป็นปัญหาวิกฤตของประเทศ ความคืบหน้าและวัดปริมาณผลผลิตข้าวพันธุ์กลายที่ปลูกทดสอบการปรับตัวในพื้นที่โดยสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และจังหวัดอุตรดิตถ์ การสนับสนุนงานวิจัย และการปรับกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Recent post