การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 10, 2020
พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)
July 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2563