การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2563
July 10, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment