วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิเศษ MUIC Exclusive Tour
July 8, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 10, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment