วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิเศษ MUIC Exclusive Tour
July 8, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 10, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

001

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย  อนันต์มานะ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะกายภาพบำบัด)

Recent post