มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” กู้วิกฤต COVID-19 “เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน”
July 18, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยวาระพิเศษ

1595164398962_copy_1024x617

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วาระพิเศษ “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการ ทปอ. และผ่านระบบการประชุมออนไลน์

Recent post