การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 17, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข​
July 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

011

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) คณะพยาบาลศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมี ผู้บริหารส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมห้องเรียน รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ

Recent post