การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 23, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
July 23, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกริก

2020.7.23 _1_200723

23 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กับ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ Assoc.Prof.Chenin Chen คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาสถาบันฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและจัดการหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรการจัดการการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับความต้องการด้านการศึกษาของนักศึกษาจากประเทศจีน ในหลักสูตรการจัดการและพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกริกมีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีการจัดประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย นายแพทย์วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ รักษาการประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต พร้อมคณาจารย์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกริกให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย