ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
July 15, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
July 16, 2020

พิธีรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 600 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

al1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล