มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกับ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย
July 15, 2020
พิธีรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 600 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
July 16, 2020

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

president4

ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

declaration