ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Online meeting with James Cook University, Australia
July 15, 2020
พิธีรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 600 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
July 16, 2020

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล