การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 14, 2020
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
July 15, 2020

Online meeting with James Cook University, Australia

jcu-4

On 15th July 2020, Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, Mahidol University, hosted an online meeting with Ms. Allyson Butler, Global Experience Coordinator, International Directorate, Chancellery, James Cook University, Australia.  Joining the discussion were the executives from Faculty of Veterinary Science, Faculty of Environment and Resource Studies, Faculty of Engineering, and Faculty of Science, Mahidol University.

James Cook University has been collaborating with Faculty of Veterinary Science, Mahidol University, for more than five years. The purpose of the discussion was to strengthen the collaboration with Faculty of Veterinary Science and broaden the relationship with other Mahidol University faculties for student exchange, double degree programs, and research collaboration. This was a productive and fruitful discussion which will promote sustainable collaboration into the future.