คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “MUEG​ จิตอาสาสร้างนวัตกรรมต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเติมอากาศ​ ส่งเสริมการออกกำลังกาย-รักษาสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด”
July 14, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 14, 2020

The 11th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP), ASEAN Institute for Health Development (AIHD)

mq-3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics” ภายใต้ความร่วมมือ Mahidol – Macquarie Center for International Education จากนั้น เป็นการบรรยายโดย Prof. Garry Falloon, Professor of STEM Education and Digital Learning, and Director of International Engagement at the School of Education, Macquarie University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การทำแบบเรียนออนไลน์และการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผ่านโปรแกรม Zoom

Recent post