มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
July 1, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 3, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

002

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

Recent post