มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์
July 1, 2020

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี”

S__1695859

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี” โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมตอบข้อซักถามสมาชิกสภาคณาจารย์หลังการบรรยายการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศาลายา

Recent post