มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
June 2, 2020
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 6/2563
June 4, 2020

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการและวิจัย The International Physical Therapy Research Symposium 2020 (IPTRS 2020)

pt-13

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและวิจัย The International Physical Therapy Research Symposium 2020 (IPTRS 2020) เรื่อง Innovation in Physical Therapy ปีนี้คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนี้ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ

ต่อจากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “Innovation in Physical Therapy: Disruptive World” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดในรูปแบบของ Semi-virtual Symposium เพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้างเครือข่าย ตลอดจนเทคนิคการสร้างนวัตกรรมทางกายภาพบำบัด นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดการประชุมวิชาการออนไลน์เป็นครั้งแรกของคณะกายภาพบำบัด โดยจัดที่นั่งแบบ Physical Distancing ภายในห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ covid – 19 อีกด้วย

Recent post