คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการและวิจัย The International Physical Therapy Research Symposium 2020 (IPTRS 2020)
June 4, 2020
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล
June 4, 2020

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 6/2563

senate-01

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดสรรงบประมาณและการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19” ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post