วิทยาเขตกาญจนบุรี และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
June 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
June 2, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

meet9

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอขอบคุณภาพจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

Recent post