วิทยาเขตกาญจนบุรี และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
June 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
June 2, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment