มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill)
June 1, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 1, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)