มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill)
June 1, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 1, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)

10

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และนายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดพิธีเปิดผ่านระบบ Application Zoom พร้อมกัน 83 แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่สามารถพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดในการเกษตรไทย โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ประจำที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

Recent post