ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ประสิทธิภาพของกระชายขาว ต้าน COVID-19”
June 1, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
June 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill)

skill4

วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill)  ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และนายเมธีณัฐ  รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ)  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill)  เป็นโครงการจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) และอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)  โดย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21  โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  และหลักสูตร VR-Technology for Industrial Robotic and Tooling Design  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post