มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ อ.พุทธมณฑล
September 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) จับมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยและนานาชาติ
September 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร

003

วันที่ 4 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้แทนจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ต้อนรับ Prof. Louise Richardson, Vice Chancellor พร้อมด้วย Prof. Nick Day, Professor of Tropical Medicine and Director, Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit  Mr. David Burton, Chief Operating Officer, Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ในโอกาสร่วมหารือความก้าวหน้าในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนจาก University of Oxford ได้เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 302 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post