มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk”
August 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”
August 16, 2019

การตรวจประเมินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

47233

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานได้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

Recent post