การบรรยายในหัวข้อ “Mahidol Eco-University” ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
August 13, 2019
รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
August 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนมหิดล และทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

1

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนมหิดล และทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนมหิดล จำนวน 1 ราย และที่สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาอาจารย์ จำนวน 8 ราย ดังนี้

ทุนมหิดล
1. อาจารย์พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา Educational Media and Technology Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนพัฒนาอาจารย์
1. อาจารย์ฐิติภา คูประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นายฐิติพงษ์ ตันคำปวน คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา Nursing, Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. นายฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา Computer Science, Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. นายธนพล นรเสฏฐ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา Computer Science, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
6. นายชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา Computer Science, University College London สหราชอาณาจักร
7. นางสาวปรัญชญา แจ่มกระจ่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา Dual Ph.D., Liverpool John Moores University และมหาวิทยาลัยมหิดล
8. นายสัตวแพทย์ฐานิต กสานติกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชา Residency Training on Anatomic Pathology, Michigan State University สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและคุณธรรม ให้มีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/วุฒิบัตร ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีความสามารถชั้นสูงทางด้านวิชาการและมีศักยภาพที่จะกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างประโยชน์ด้านวิชาการเพื่อสร้างทุนมนุษย์ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/hr/

Recent post