มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี2562”
November 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for Performance Excellence

c2c-1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ  ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for Performance Excellence พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายหัวข้อ What is “Systematic Effective” and “Learning” ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C (Commit to Change) for Performance Excellence จำนวน 3 ครั้ง โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรที่ดูแลงานด้านการพัฒนาคุณภาพของส่วนงาน ให้สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ที่ครอบคลุมพันธกิจของส่วนงานได้

Recent post