มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี2562”
November 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น
November 4, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม (Strategic Planning for Innovations Environmental Health)

line_25749327417803-1024x682

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม (Strategic Planning for Innovations Environmental Health) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา กล่าวรายงานการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา จากนั้นเป็นผลงานวิจัยเด่นของสมาชิกศูนย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ผู้แทน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.มยุรี เฟื่องทอง อาจารย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์/สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเป็นการอธิปราย เรื่อง กลยุทธสู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฎิบัติการของกลุ่มนักศึกษาเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์ผลงานวิจัย ณ ห้อง Convention ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (EHT) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแกนนำ ภาคีสมาชิกประกอบด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของศูนย์ฯ จากต่างสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และระดมความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อยทางวิชาการในครั้งนี้

Recent post