วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี
July 3, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิเศษ MUIC Exclusive Tour
July 8, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์

6

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร มีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ เป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานจะต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน

Recent post