วิทยาลัยนานาชาติ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนกว่า 170 คน
January 3, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
January 6, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU AUN – QA Assessor Training)

D6E3A5CC-B938-432E-8D34-195EF7EB0065

วันที่ 4 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU AUN-QA Assessor Training) กิจกรรมที่ 1 การอบรมเกณฑ์และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก (AUN-QA Expert & Assessor) บรรยายหัวข้อ “AUN-QA ASSESSOR: Competencies and Role” และ “AUN-QA Assessment Process at Programme Level “ จากนั้น มีการบรรยาย และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “Conduct a desktop assessment” โดยมีทีมวิทยากรช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU AUN – QA Assessor Training) กิจกรรมที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเกณฑ์ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ตลอดจนพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA) ให้แก่ส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้

Recent post