มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU AUN – QA Assessor Training)
January 3, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
January 6, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ph3

วันที่ 6 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post