โครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8
January 8, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 17/2563 (Council Visit) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
January 8, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 18/2563 (Council Visit) ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1578488417152-1024x561

วันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 18 /2563 (Council Visit) ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1.สังคมศาสตร์สุขภาพ (สังคมศาสตร์การแพทย์เดิม) เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศ มีการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยแนวคิดและเครื่องมือด้านสังคมศาสตร์ เช่น พัฒนานโยบายด้านการสาธารณสุขมูลฐาน เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนานโยบายด้านผู้สูงอายุ ฯลฯ
2. หลักสูตรและงานด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม เป็นหลักสูตรแรกของประเทศ มีบทบาทในการพัฒนาด้านกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันมีความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติฯ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์) และ Hudersfield University, UK ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมการทำงานด้าน Cyber Security
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา มีอาจารย์ในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีผลงานทั้งในรูปหนังสือและบทความตีพิมพ์ในวารสาร เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมทีมวิจัยในต่างประเทศ และมีความร่วมมือกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Prof. Harunaga Isaacson (Hamburg University) ฯลฯ
4. มีบทบาทในการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวิชาเลือกและบังคับเปิดสอนปีละมากกว่า 30วิชา และมีผลงานด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ได้รับเงินทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น

2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1. Social Studies of Science, Technology and Health Humanities conference (Sept 2020)
2. Excellent Center on Gender, Sexuality and Health (Center for Health Policy Studies)
3. Inclusive Society Research Center 4. Center for China Studies and Globalizing Asia
5. Criminology and Social Justice 6. Religion and Development Cluster

Recent post