ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงาน การเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
December 16, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 5/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยราชสุดา
December 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ

g green6

วันที่ 16 ธันวาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมี  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับเงินและระดับทองแดง ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และนายกฤษณ์  ขาวบาง หัวหน้างานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม เข้าร่วมในพิธี  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้  ในภาคเช้ามีพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงกรสำนักงานสีเขียวระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ และพิธีมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับทอง  โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล G-Green ระดับทอง แก่สถานประกอบการโรงแรม สำนักงาน ภัตตาคารและอุทยาน

รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในการลดใช้พลังงานและทรัพยากร  ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์ในการประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครอบคลุมด้านนโยบาย การวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดซื้อและจัดจ้าง  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ตระหนักและดำเนินการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

Recent post