คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 7/2562 (Council Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 6/2562 (Council Visit) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
December 17, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
December 18, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 7/2562 (Council Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

line_1152691340479286-1024x576

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 7/2562 (Council Visit) ณ ห้องประชุมสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้
ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. หลักสูตรได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล (WFME) และ AUN-QA
2. Dual/Jointed Doctorate Degree กับสถาบันต่างประเทศทั่วโลก ทั้ง Asia Australia USA Europe เช่น Glasgow University
3. โครงการทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระหว่างปี 2560 – 2562 จำนวน 6 คน
4. ผลงานตีพิมพ์ (ค.ศ 2014 – 2019 ย้อนหลัง 5 ปี) เพิ่มเป็น 1.0/คน/ปี และเป็นTop 10 Papers 2019 of Mahidol University by Citation ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. รางวัลคุณภาพมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ และการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ระดับนานาชาติ โดย AAHRPP, U.S.A.
6. ผลิต “วัคซีนไรฝุ่น” ช่วยผู้ป่วยภูมิแพ้ใช้รายแรกในอาเซียน ผ่านมาตรฐาน อย. และ WHO
7. Stem cell transplantation in Siriraj Hospital
8. ปลูกถ่าย ๓ อวัยวะ หัวใจ-ตับ- ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว เป็นครั้งแรกในเอเชีย
9. ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และการรับรองต่ออายุคุณภาพสถานพยาบาล Advance HA ประจำปี 2560
10. การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันด้วยรถพยาบาลเคลื่อนที่ MOBILE STROKE UNIT
11. การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับรางวัล (1) รางวัล Best Practice TQM (2) รางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น (3) รางวัล KRO Awards 2019 (4) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ปี 2562
(5) การรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ (6) “ศิริราช” องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นต้น
12. โครงการก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ ระยะที่ 1

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
1. การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้เป็น Flexible, Digital Education, Non–technical Skills และ Pi-shaped program เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. การปฏิรูประบบวิจัย เพื่อสร้างผลงานที่มี High impact ได้แก่ CORE-M & RED program และเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ SICRES, Clinical data management unit
3. โครงการศิริราชสัปปายสถาน พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อดูแลผู้ป่วย End of Life อย่างเป็นองค์รวม
4. โครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล
5. โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

Recent post