คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 8/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
December 19, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 9/2562 (Council Visit) ณ สถาบันโภชนาการ
December 19, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 8/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

nlac-8

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 8/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้

  1. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ฯ ตามหลักการ OECD GLP ระดับนานาชาติ หน่วยงานแรกและแห่งเดียวของประเทศ ทำให้การทดสอบผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  2. ได้รับมาตรฐาน AAALAC ทำให้สัตว์ทดลอง ที่ผลิตจากศูนย์ฯ มีความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ และผลการวิจัย/ทดสอบในสัตว์ทดลอง มีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact สูง
  3. ได้รับการประเมินศักยภาพและยอมรับให้เป็นสมาชิกเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสัตว์ทดลอง (ICLAS Performance Evaluation Program Network : ICLAS-PEP) เพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทย
  4. แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองในด้านการพัฒนาบุคลากร ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ

Recent post