คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 8/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
December 19, 2019
พิธีเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
December 20, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 9/2562 (Council Visit) ณ สถาบันโภชนาการ

1576759249001-1024x683

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 9/2562 (Council Visit) ณ สถาบันโภชนาการ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563–2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย

โดยผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของสถาบันโภชนาการในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
1.สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ต้านโรค NCDs
2.งานวิจัย “ประเทศไทยปลอดภัยไขมันทรานส์รองรับการเป็นประเทศปลอดไขมันทรานส์ในอนาคต”
3.งานวิจัย “สถานภาพของประเทศไทยและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อจัดทำระบบควบคุมอาหารแห่งชาติตามหลักการและข้อแนะนำของ CODEX” ใช้อ้างอิงเชิงนโยบายและการปฏิรูประบบควบคุมอาหารของประเทศไทย
4.งานวิจัย”การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับสารแรคโตพามีนจากการบริโภคเนื้อและเครื่องในสุกร และทัศนคติการเลือกซื้อเนื้อและเครื่องในสุกร ใช้กำหนดนโยบายและมาตรฐานการนำเข้าสินค้ากลุ่มเนื้อแดงจากต่างประเทศ
5.รางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1.รางวัล “การจัดการสำนักงานสีเขียว”ดีเยี่ยม ประจำปี 2558 2.รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น” ประจำปี 2560-2562 (3 ปีต่อเนื่อง)

ซึ่งสถาบันฯ มีเป้าหมายและแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563-2564 ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงโรงงานอาหารต้นแบบเพื่อให้ได้มาตรฐาน Good Manufacturing Practice : GMP
2.Flexible Courses
3.โครงการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
4.กระตุ้นให้ภาคเอกชนมาร่วมวิจัยกับสถาบันภายใต้กรอบฟู้ดอินโนโพลิส FOOD INNOPOLIS เช่น Food Waste
5.Frontier Research พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น

Recent post