นักวิจัย ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรในงาน วช. แถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของ วช. ประจำปี 2562 และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ”

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 14/2562 (Council Visit) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
December 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
December 26, 2019

นักวิจัย ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรในงาน วช. แถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของ วช. ประจำปี 2562 และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ”

award04

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัยในการแถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของ วช. ประจำปี 2562 และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงผลการดำเนินการของ วช. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) จำนวน 2 ผลงาน ได้รับ 3 รางวัล โดยมี ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ และคณะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช สังกัดงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เข้ารับรางวัล โดยผลงานที่ได้รางวัล มีดังนี้

1. ผลงานเรื่อง “ชุดน้ำยาเลี้ยงเซลล์ที่จำเพาะสำหรับการกระตุ้นการผลิตเซลล์ที่มีการแสดงออกของโปรตีน ซีดี 41 จากเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือด” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) และรางวัล (Special Award) จาก Prof.Michat Szota (The President of SPWiR)

2. ผลงานเรื่อง “วิธีการกระตุ้นการสร้างเกล็ดเลือดโดยผ่านวิถีสัญญาณฮิปโป-แยป/ทาซ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและผลักดันให้ผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย/นักประดิษฐ์นานาชาติ และพัฒนายกระดับศักยภาพของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการที่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยให้ความสนใจในการนำผลงานเข้าร่วมในเวทีต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ ได้เป็นจำนวนหลากหลายรางวัลจากหลายองค์กร เช่น งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในปีนี้ นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย สามารถคว้าหลายรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้

Recent post