คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 4/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
December 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบโครงการ DCU (ปีที่ 2) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
December 13, 2019

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

1576154009851-1024x704

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ ที่ปรึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) จากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

Recent post