วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการประกวด 22nd SET Youth Musician Competition เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562
December 22, 2019
ม.มหิดล ริเริ่มสอนกู้ชีพออนไลน์ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ฝึก ตั้งเป้านศ.ทุกคนทำ CPR เป็น
December 23, 2019

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการประกวด 22nd SET Youth Musician Competition เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

22nd SET Ms02

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประกวด 22nd SET Youth Musician Competition เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยมี ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการ ประกวดดนตรีเยาวชน ให้การสนับสนุนและร่วมจัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผลักดันให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดและการขับร้องได้หลากหลายแนวอย่างไม่จำกัด (ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า) โดยพิจารณาด้วยหลักการ ตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความสามารถในการเเสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของผู้ประกวดเป็นสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1.ระดับประถมศึกษา 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: เด็กชายพสิษฐ์ วัฒนาเลขาวงศ์ (เปียโน)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: เด็กชายพีรวิชญ์ ทองเจือเพชร (ฆ้องวงใหญ่)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: เด็กชายศาสตรา จงเจริญ (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: เด็กชายศิววงศ์ รุ่งวิทย์ (โปงลาง)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายธนธร ศรเฉลิม (กีตาร์คลาสสิก)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงนิชา บุญวรเศรษฐ์ (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายสิรวิชญ์ ใจบุญ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายธาวิน วานิชยางกูร (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายณัฏฐชัย ชัยวณิชย์ (กีตาร์คลาสสิก)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงทิพย์อัปสร ใจบุญสวัสดิ์ (ขับร้อง)
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวัสดิ์วงษ์ (โหวด)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: เด็กหญิงณิชาภา ธวัชผ่องศรี (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสอง: เด็กชายธนกฤษ บุญจันทร์ (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: Miss Jiyoo Kim (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายพศวีร์กฤช วิภาสธาริตสกุล (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงญานิชดาภา พรวิเศษกุล (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายภูริณัฐ ยินดีวิทย์ (ซอด้วง)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงอริสา จันทร์ผ่อง (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายณภัทร บุญวรเศรษฐ์ (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายพัช บุณรัตพันธุ์ (ฆ้องวงใหญ่)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: นายนนทพัทธ์ ชัยวิรัตน์นุกูล (อัลโต แซกโซโฟน)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: นางสาวธรรมรินทร์ ตุลารัตน์เรืองนาม (เปียโน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสอง: นายชารีฟ อินสกุล (เปียโน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: นายวริทธิ์ เตชกานนท์ (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: นายภูวนนท์ ถนอมงาม (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวพิทยารัตน์ เสนสอน (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวปาลศิริ เชาวน์ฤทธิ์ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวสุพิชญนันทน์ พักเนียม (ขิมสาย)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวรินรดา ไกรรักษ์ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวธาริสา จันทร์ผ่อง (เปียโน)
ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: นายนิชฌาน พิทยาธร (โซปราโน แซกโซโฟน)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: นายพลศิษฎ์ โสภณสิริ (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสอง: นางสาวธนวรรณ พึ่งตำบล (ฆ้องวงใหญ่)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: นางสาวดวงอมร ฟู่ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน:นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง (พิณ)
รางวัลเหรียญเงิน: นายธยานะ ทวิบุญยะกร (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: นายธนพงษ์ วงศ์มีศักดิ์ (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญเงิน: นายปัณกฤด ถิรสุทธิ์ภาธร (กู่เจิง)
รางวัลเหรียญเงิน: นายธีศิลป์ ภูริวัฒนพงศ์ (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญเงิน: นายไทกล้า จานะพร (เปียโน)

ขอบคุณภาพถ่าย SET Youth Musician Competition

Recent post