มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health ” แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
December 11, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 4/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
December 12, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) วิทยาลัยราชสุดา ประจำปีงบประมาณ 2563

timeline_20191212_150538

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณาจารย์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการฯ หัวหน้างาน รักษาการหัวหน้าหน่วย และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

Recent post