มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบโครงการ DCU (ปีที่ 2) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
December 13, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเครื่อง AED นำร่องชุดแรก เข้าสู่ชุมชนบางกอกน้อย
December 13, 2019

พิธีเปิดที่ทำการศูนย์จีนและโลกาภิวัฒน์เอเชียศึกษา และสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว) ศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

50anniver10

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดที่ทำการศูนย์จีนและโลกาภิวัฒน์เอเชียศึกษา และสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว) ศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และ Prof. CHEN Haizhong, Dean of College of History and Culture , Hanshan Normal University และ Prof. Danny Wong Tze Ken, Dean of Faculty of Arts and Social Sciences University of Malaya ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการเปิดที่ทำการศูนย์จีนและโลกาภิวัฒน์เอเชียศึกษา และสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว) ศึกษา ณ ห้องศูนย์จีนและโลกาภิวัฒน์เอเชียศึกษา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ 1. Mr.ZHENG Dongxiao Zhejiang Buddhist Academy 2. Mr.TIAN Keming Lingdong Buddhist Academy 3. Mr.ZHANG Jian Ligdong Buddhist Academy และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้แทนจากศูนย์จีนและโลกาภิวัฒน์เอเชียศึกษา ลำดับต่อมาเป็นพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Zhao Zhonghua Director of The international cooperation and exchange department of Gongqing college, Nanchang University, P.R. China ได้เข้าร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือครั้งนี้ และภายในงานได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พวัลย์ บุญมงคล และรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา ได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้

Recent post